Hoofdstuk 14. Andere bronnen van informatie

Sleep de juiste omschrijving naar het juiste begrip:


Een gesprek waarin de vragen die gesteld worden niet vooraf vaststaan

Een gesprek met iemand die de cliënt goed kent (vaak de partner, een collega of een ouder), waarin informatie over de situatie van de cliënt wordt ingewonnen

Een gesprek waarin de vragen en de volgorde van deze vragen vooraf vaststaan

Een eerste gesprek met een cliënt waarin de situatie en reden tot aanmelding worden verhelderd

Een gesprek met een cliënt waarin de cliënt zijn verhaal doet, over zijn klachten vertelt en over de voorgeschiedenis die geleid heeft tot de huidige situatie

Open interview
Anamnese
Intakegesprek
Heteroanamnese
Gestructureerd interview


Welke zijn de kenmerken van de directieve houding?Welke zijn de kenmerken van de client-centered houding?Welke zijn de kenmerken van de coachende houding?Welke zijn de kenmerken van criteriumgericht interviewen?Welke zijn de kenmerken van motiverende gespreksvoering?Welke zijn de kenmerken van oplossingsgericht werken?Welke zijn de kenmerken van de cognitieve-gedragstherapeutische houding?Welke zijn de kenmerken van de herstelgerichte houding?Welke zijn bruikbare grondbeginselen van neurolinguistic programming?Een kind heeft altijd een grote mond tegenover zijn ouders. Welke uitspraak is een herkadering op context?Wat wordt bedoeld met provocatieve gespreksvoering?Sleep de juiste omschrijving naar het juiste begrip:


Geeft familieverbanden weer, gestructureerd naar generatie
Geeft verbanden weer tussen alle mensen en instanties waarmee cliënten in het heden contacten onderhouden, inclusief de kwaliteit van die verbanden
Geeft aan welke steun de cliënten daadwerkelijk ontvangen van belangrijke anderen, zowel op emotioneel gebied als door daadwerkelijke hulp
Genogram
Ecogram
Sociogram


Wat is kenmerkend voor de eclectische aanpak?Wat is het verschil tussen een gestructureerd interview en een semigestructureerd interview?
Wat wordt bedoeld met gestructureerde observatie?
Wat geldt voor de assessment center-methode?Sleep de juiste omschrijving naar het juiste begrip:


De groep waarin de interventie wordt toegepast
Proefpersonen worden per toeval toegewezen aan een van de twee groepen om te zien of een bepaalde interventie effect heeft
Noch de onderzoekers, noch de cliënten weten in welke groep zij terecht zijn gekomen
De groep die een placebo krijgt toegediend
Randomized clinical trial
Experimentele groep
Controlegroep
Double-blind


In een onderzoek staat dat de gemiddelde leeftijd waarop een bepaalde stoornis aanvangt is: 18,5 ± 0,75 jaar (CI=95%). Wat wordt daarmee bedoeld?