Inhoudsopgave

Wilt u de inhoudsopgave als pdf-bestand raadplegen, klik hier ... 
 
Inhoudsopgave van het boek

Inleiding

- Visie van de auteur
- Wat is psychodiagnostiek?
- Wie vraagt er om diagnostiek?

Leeswijzer


Deel I: Het diagnostisch proces 

- Inleiding deel

1. Het diagnostische proces in perspectief
1.1 De klinische cyclus
1.2 Het diagnostische proces in vogelvlucht

2. Methodisch werken
2.1 De empirische cyclus, de regulatieve cyclus en het hypothesetoetsend model
2.2 Hypothesen
2.3 Falsifiëren: mogelijkheden verwerpen
2.4 Verificatie: steun zoeken voor een bepaalde mogelijkheid
2.5 Vertekeningen, vuistregels
2.6 Voorwaarden om zo objectief mogelijk diagnostiek te verrichten

3. Diagnostiek voeren is samenwerken
3.1 Onwetendheid
3.2 Echtheid
3.3 Nieuwsgierigheid
3.4 De psychologe als model
3.5 Geduld: wanneer ingrijpen, wanneer wachten
3.6 De samenwerkingsrelatie en de professionele houding
3.7 Cultuurverschillen
3.8 Cliënten met beperkingen
3.9 Het belangrijkste diagnostisch instrument ben jij zelf!

4. De aanmelding
4.1 De rol van de aanmelder
4.2 Externe opdrachtgevers
4.3 Ontvankelijkheid, juridische overwegingen, privacy
4.4 Risico dat een cliënt zichzelf of een ander iets aandoet
4.5 Wie uit te nodigen voor het eerste gesprek
4.6 Rapportage

5. Klachten inventariseren – waar hebben de cliënten last van
5.1 Houding
5.2 Stadia van verandering
5.3 Vragen
5.4 Luisteren, samenvatten en doorvragen
5.5 Het gesprek structureren: taxeren in rondes
5.6 Controleren op volledigheid
5.7 Taalkundige interventies en socratische vragen
5.8 Taboes
5.9 Rapportage

6. Hulpvragen – wat er uitgezocht moet worden
6.1 Wat verwachten de cliënten van jou?
6.2 Welke typen hulpvragen zijn er zoal?
6.3 Vraagstelling door een externe opdrachtgever
6.4 Ordening brengen in de hulpvragen
6.5 Rapportage

7. Probleemdefiniëring – vertalen naar psychologische termen
7.1 Dilemma, probleem of stoornis
7.2 Symptomen en syndromen
7.3 Situatie of persoonlijkheid, volledigheid
7.4 Beschrijving: wat is er aan de hand
7.5 Taxatie van de ernst
7.6 Rapportage

8. Verklaren: oorzaak, gevolg en vicieuze cirkels
8.1 Correlatie en significantie
8.2 Oorzaak en gevolg, oftewel causaliteit
8.3 Wat klachten in stand houdt
8.4 Bekrachtiging
8.5 Een aantal vicieuze cirkels
8.6 Een theorie voor deze specifieke cliënten
8.7 De onderzoeksfase
8.8 Rapportage

9. Plan van aanpk: hoe kunnen de problemen worden opgelost
9.1 Draagkracht en wat er goed gaat
9.2 Draaglast en wat het aanpakken in de weg staat
9.3 Mogelijkheden voor aanpakken
9.4 Wanneer doorverwijzen?
9.5 Indicaties – wat wel en waarom
9.6 Contra-indicaties – wat niet en waarom niet
9.7 Afwegen van meerdere opties
9.8 Rapportage

10. Adviesgesprekken
10.1 Inleiden
10.2 Visie: wat is er aan de hand, wat houdt het in stand
10.3 Wat eraan te doen: tell and sell – tell and listen
10.4 Weerstand, socratisch motiveren en de judo-houding
10.5 Behandelcontract afsluiten
10.6 Rapportage

11. Diagnosestelling en verslaglegging
11.1 Categoriaal of dimensionaal?
11.2 DSM-5 diagnosen
11.3 ICD-10 diagnosen
11.4 Verslaglegging en de rechten van de cliënten

Deel II: Diagnostische instrumenten
- Inleiding deel II

12. Juist meten is preciezer weten
12.1 Kwantitatieve en kwalitatieve bronnen van informatie
12.2 Zou een ander tot dezelfde meting komen: objectiviteit
12.3 Bij gelijke omstandigheden eenzelfde score: betrouwbaarheid
12.4 Weet wat je meet: validiteit
12.5 De meting: meetniveaus
12.6 Verdelingen en standaardscores
12.7 Vergelijken met vergelijkbare anderen: normen en normgroepen

13. Tests en vragenlijsten
13.1 Testgebruik
13.2 Testselectie en de COTAN
13.3 Interpretatie van testresultaten
13.4 Cultuurvrije tests
13.5 Overzicht van veelgebruikte tests en vragenlijsten

14. Andere bronnen van informatie
14.1 Het gesprek
14.2 Gestructureerde interviews
14.3 Observatie
14.4 Assessment centers
14.5 Literatuur- en dossieronderzoek

Deel III: Aanleren van diagnostische vaardigheden
- Inleiding deel III

15. Tips bij het aanleren van diagnostische vaardigheden
15.1 Kennis, vaardigheden en houding
15.2 Assertiviteit
15.3 Doen in plaats van erover praten
15.4 Aanleren is makkelijker dan afleren
15.5 Leerprocessen
15.6 Feedback, complimenten en kritiek
15.7 Doelen stellen en halen
15.8 Levenslang leren: supervisie, intervisie en specialisatieopleidingen

Slot


Literatuur

Register